Du visar för närvarande Anna-Malin Bjersing

Anna-Malin Bjersing

Anna -Malin är en inspirerande lärare och kroppsterapeut. Hon är utbildad i dans & dramapedagogik, yoga- och mindfulness och har undervisat barn, unga och vuxna i 20 år. Hon älskar att skapa kreativa och kärleksfulla mötesplatser där människor vågar vara sig själva och hitta in i sin kärna och livsglädje. Hon leder dig in i kroppens närvaro med trygghet och djup, i samspel med gruppens flöde.

Hennes företag Kroppens Magi erbjuder sessioner, handledning, kurser och cirklar i Göteborg och i Sverige

Under festivalen kommer hon att erbjuda dessa workshops:

Närvaro – vägen till njutning

När vi saktar ner kan vi känna, när vi känner läker vi Kom och upplev hur närvaro i din kropp, kan öppna dig till en större känslighet, kontakt och njutning med dig själv och i mötet med andra. Beröring, närvaro, rörelse.

Tantrisk naturnärvaro

Öppna dina sinnen för naturens magi Möt dig själv och andra i ordlös kontakt i bokskogens levande värld Beröring, övningar i stillhet och rörelse.

Anna -Malin is an inspiring teacher and physical therapist. She is trained in dance & drama pedagogy, yoga and mindfulness and has taught children, young people and adults for 20 years. She loves to create creative and loving meeting places where people dare to be themselves and find their core and joy of life. She leads you into the body’s presence with security and depth, in interaction with the flow of the group.

Her company Kroppens Magi offers sessions, tutoring, courses and circles in Gothenburg and in Sweden

During the festival she will offer these workshops:

Presence – the path to enjoyment

When we slow down we can feel, when we feel we heal Come and experience how presence in your body can open you to a greater sensitivity, contact and enjoyment with yourself and in meeting others. Touch, presence, movement.

Tantric nature presence

Open your senses to the magic of nature Meet yourself and others in wordless contact in the living world of the beech forest Touch, exercises in stillness and movement.